Въпроси и отговори


Кога се нуждаете от превод на документи?

Защо преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция?

Каква е разликата между легален (официален) и легализиран превод?

Необходима ли е предплата за превода и легализацията на документи?

Защо цените на преводаческите услуги са различни?

Каква е нормативната уредба за легализация на документи в РБ?

Каква е процедурата при легализация на документи?

Какво е симултанен и консекутивен превод?

Кога се нуждаете от легализация на документи?

Възможно ли е доставяне на преведените и легализирани документи в чужбина?

Какво се изисква от Вас при превод и легализация на документи?

 

 

Кога е необходима консулска заверка в чуждестранно посолство? 

 

Консулската заверка в чуждестранно посолство се извършва само след като документите Ви за чужбина са били вече преведени и легализирани. Обикновено тя е необходима по изрично изискване на чуждестранните власти, за да затвърди истинността на преведените документи. Консулска заверка в чуждестранно посолство се изисква и ако извършвате превод и легализация в България на ксерокопие на придобит в чужбина документ, напр. ако искате да легализирате на местна почва унгарския си акт за раждане.


Кога се нуждаете от превод на документи? 

 

От превод на документи от български на чужд език се нуждаете при: кандидатстване за работа или обучение в чужбина, сключване на брак извън страната, удостоверяване на различни персонални обстоятелства и данни пред чуждестранните власти и т.н. Обратно, от превод на документи от чужд на български език се нуждаете при: приравняване на придобит в чужбина образователен ценз, сключване на брак с чуждестранен гражданин, удостоверяване пред българските власти на настъпили в чужбина различни персонални обстоятелства и данни и т.н.


Защо преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция? 

 

Преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция, защото тя разполага с одобрени и регистрирани от Управление Консулско към МВнР заклети преводачи и притежава валиден договор с Управление Консулско за легализирането на документи. Само лицензирана агенция би могла по легален път да оформи Вашите документи.


Каква е разликата между легален (официален) и легализиран превод? 

 

Легален (официален) е преводът, извършен от заклет преводач върху бланка на лицензирана преводаческа агенция, който носи неговия подпис и печата на агенцията. Легализиран е преводът, който освен че отговаря на горните изисквания, е заверен и от съответните държавни институции и е легализиран от Управление Консулско към МВнР като последна инстанция.

 

Необходима ли е предплата за превода и легализацията на документи? 

 

Желателно е стойността на легализацията да се заплаща изцяло, а стойността на превода да се предплаща. Станете ли наш редовен клиент, необходимостта от предплата на исканите от Вас услуги би могла да отпадне.


Защо цените на преводаческите услуги са различни? 

 

Няма унифицирани цени за превод и легализация. Цените на преводаческите услуги са различни в зависимост от агенцията, която извършва превода и варират в зависимост от трудността на езика, на който се превежда, както и от бързината на превода. Цените обаче не винаги се определят от качеството и бързината на услугата. Понякога самите преводачи поставят условия за заплащането си, осбено ако езикът е рядък.

 

Каква е нормативната уредба за легализация на документи в РБ? 

 

За подробности вижте на уеб-страницата на МВнР Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси (одобрена с ПМС № 49 от 4.04.2000 г., обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2000 г., в сила от 11.04.2000 г., изм. и доп, бр. 52 от 27.06.2000 г., в сила от 27.06.2000 г. )


Каква е процедурата при легализация на документи? 

 

Процедурата при легализация на документи е свързана със заверки в различни български институции и зависи от типа на превеждания документ. За съжаление всеки документ има специфична легализация и не може подробно да се опише тук. Ако се интересувате от нещо конкретно, свържете се с нас и ще бъдете подробно информирани за времетраенето и стойността на легализацията на Вашия документ.


Какво е симултанен и консекутивен превод? 

 

Това са видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес-преговори, конференции и др. Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми и конгреси, и представлява едновременен с превежданата реч устен превод в кабина. Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес-преговори, и означава такъв устен превод, който следва превежданата реч.


Кога се нуждаете от легализация на документи? 

 

От легализация на документи се нуждаете в случаите, когато при пребиваване, имиграция, работа или обучение в чужбина трябва да удостоверите различни персонални обстоятелства и данни пред тамошните власти. Легализация на документи е необходима и когато желаете да приравните в България документ за придобит в чужбина образователен ценз, да удостоверите пред българските власти сключен в чужбина брак, раждане на дете, развод или най-различни настъпили в чужбина обстоятелства.


Възможно ли е доставяне на преведените и легализирани документи в чужбина? 

 

Да! Достатъчно е да ни оставите пощенския си адрес в чужбина и ние ще Ви ги изпратим на него – бързо и качествено. Таксата за пощенски разноски ще бъде включена в общата сума за превод и легализация.


Какво се изисква от Вас при превод и легализация на документи? 

 

При превода на документи е необходимо да разтълкувате всички съкращения, които биха затруднили преводача, както и да изпишете транскрипцията на трите Ви имена според задграничния паспорт. Необходимо е да сте набавили всички необходими първоначални реквизити за легализацията на документа.